Popiszemy?

kontakt@alaantkoweblw.pl

 

28 czerwca 2021

Regulamin Konferencji 4.09.2021 ”Karmienie ma znaczenie”

REGULAMIN KONFERENCJI „ŻYWIENIE MA ZNACZENIE” §1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konferencji oraz ALAANTKOWEBLW JOANNA ANGER & ANNA PISZCZEK S.C., dalej zwany jest Regulaminem.1.2. Organizatorem Konferencji jest ALAANTKOWEBLW JOANNA ANGER & ANNA PISZCZEK S.C. z siedzibą ul: Forsycjowa 1b/1 62-052 Komorniki, Polska NIP 7773346141, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.1.3. Konferencja, odbywa się w terminie,...

REGULAMIN KONFERENCJI „ŻYWIENIE MA ZNACZENIE”

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konferencji oraz ALAANTKOWEBLW JOANNA ANGER & ANNA PISZCZEK S.C., dalej zwany jest Regulaminem.
1.2. Organizatorem Konferencji jest ALAANTKOWEBLW JOANNA ANGER & ANNA PISZCZEK S.C. z siedzibą ul: Forsycjowa 1b/1 62-052 Komorniki, Polska NIP 7773346141, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
1.3. Konferencja, odbywa się w terminie, miejscu oraz formie wskazanej przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości Konferencji, wskazanych w zdaniu pierwszym, do dnia rozpoczęcia Konferencji (zmiana formy konferencji na online lub odwołanie konferencji do dnia rozpoczęcia).
1.4. Uczestnikami Konferencji mogą być specjaliści, rodzice oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji oraz zaproszeni goście, w dalszej części Regulaminu zwani są Uczestnikami.
1.5. W ramach Konferencji mogą odbywać się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa przedsiębiorstw branż związanych z żywieniem i rozwojem dzieci. Dokładny plan Konferencji dostępny jest na stronie internetowej https://alaantkoweblw.pl/konferencja-karmienie-ma-znaczenie-wroclaw-04-09-2021/
1.6. Każdy Uczestnik, biorący udział w Konferencji otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w Konferencji.

§2. Warunki uczestnictwa w Konferencji

2.1. W celu wzięcia udziału w Konferencji uczestnik ma obowiązek dokonania zakupu biletu przez stronę www.sklep.alaantkoweblw.pl wybierając opcję samego biletu bądź biletu z dostępem na warsztaty. Bilety są w sprzedaży w określonym terminie lub do wyczerpania miejsc.
2.2.  Termin dokonywania zakupu biletów uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem sklepu www.sklep.alaantkoweblw.pl upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w wyjątkowych przypadkach mailowo na adres: kontakt@alaantkoweblw.pl.
2.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas zakupu biletu uczestnictwa w Konferencji.
2.4. Zakup biletu za pośrednictwem strony www.sklep.alaantkoweblw.pl  oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
2.6. Uczestnik otrzyma zaświadczenie w formie papierowej bądź online w dniu przeprowadzenia Konferencji (nie ma możliwości wysłania zaświadczenia za pomocą poczty/kuriera).

§3. Opłaty

3.1. Informacja na temat wysokości opłat za uczestnictwo w Konferencji jest zamieszczona na stronie sklepu.
3.2. Opłata za udział w Konferencji dokonywana jest w momencie zakupu biletu przez stronę sklepu i przejście do płatności bankowych online. Uczestnik ma obowiązek dopilnowania by opłata została zrealizowana w momencie zakupu biletu (co może sprawdzić przez otrzymanie maila z potwierdzeniem zakupu na swojej skrzynce mailowej w ciągu kilku minut od zakupu – należy sprawdzić SPAM i folder INNE).
3.3. Brak natychmiastowego uregulowania należności za udział w Konferencji w momencie zakupu biletu powoduje anulowanie zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
3.4. Organizator wystawi fakturę VAT drogą mailową na wskazany w trakcie zakupu adres mailowy, za potwierdzenie dokonanych wpłat.
3.5. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Konferencji.
3.6. Koszt udziału w Konferencji, ewentualnego pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

§4. Rezygnacja z udziału w Konferencji

4.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji w terminie 14 dni od daty zakupu biletu. Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej – formularz rezygnacji z konferencji stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
4.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia rezygnacji zwróci wszelkie uiszczone przez Uczestnika opłaty na wskazane przez niego konto bankowe.

§5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane drogą mailową na adres e-mail: kontakt@alaantkoweblw.pl .
5.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji.
5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§6. Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (dalej ,,rozporządzenie”) informujemy, że:
 
6.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej ,,Administrator”) jest ALAANTKOWEBLW JOANNA ANGER & ANNA PISZCZEK S.C. z siedzibą ul: Forsycjowa 1b/1 62-052 Komorniki, Polska NIP 7773346141.
6.2. Jako Administrator odpowiadamy za wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.3. Pani/Pana dane osobowe:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. będą przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji zawartej z Panią/Panem umowy,
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. będą przetwarzane w celu wypełnienia prawnego obowiązku związanego z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów oraz faktur za świadczone bądź zlecane przez Administratora usługi, realizacji przysługujących Pani/Panu lub Administratorowi uprawnień posprzedażowych, w tym także dla obrony przed i w związku z dochodzeniem roszczeń oraz realizowania innych obowiązków prawnych przed urzędami państwa.
c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. będą one przetwarzane w celu wykonywania marketingu bezpośredniego,
d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia na podstawie odrębnie udzielonej przez Państwa zgody — w przypadku jej udzielenia — będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych.
6.4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez inne podmioty, w tym w szczególności inne podmioty świadczące dla Administratora usługi m.in. dotyczące rozliczeń finansowych, ochronę mienia i osób, biura rachunkowe, prawne, doradcze i konsultacyjne oraz archiwizacyjne, serwis sprzętu informatycznego oraz programów komputerowych w których dane są gromadzone, wszelkie inne usługi wspomagające podejmowane działania Administratora przy prowadzonej przez niego działalności w związku z realizacją zawartych przez Administratora z osobami trzecimi lub Panią/Panem umowy.
6.5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji e-mail na adres: kontakt@alaantkoweblw.pl
6.6. Niezależnie od postanowień pkt. 6 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą nie jest Państwa zgoda, umowa czy przepis prawa. Wobec prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i danych przetwarzanych na innej podstawie prawnej niż wskazana w zdaniu pierwszym możecie Państwo złożyć sprzeciw na adres Przedsiębiorstwa Administratora bądź e-mail Inspektora Danych Osobowych podany w pkt. 3 W przypadku złożenia sprzeciwu po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będzie możliwe przetwarzanie przez Administratora danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że wykażemy iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6.7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wyznaczony przez administratora tj. 10 lat przy czym w przypadku wniesienia sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych, aż do momentu wniesienia sprzeciwu, który został uwzględniony w trybie określony w pkt. 7.
6.8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważacie, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.
6.9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwiających realizację umowy może skutkować odmową realizacji zamówienia/umowy.

§7. Postanowienia końcowe

7.1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
7.2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się nieinwazyjnej kontroli stanu zdrowia, poprzez m.in. ustalenie temperatury ciała Uczestnika przy pomocy termometru bezdotykowego. Kontrola, o której mowa w zdaniu pierwszym może odbyć się w przypadku zaistnienia ryzyka epidemiologicznego, a tym samym sytuacji zagrożenia stanu zdrowia innych Uczestników. Uczestnik zobowiązuje się także do samodzielnego zgłoszenia się do personelu Organizatora, obecnego podczas Konferencji, w przypadku zaobserwowania u siebie symptomów związanych z rozprzestrzeniającą się chorobą zakaźną.
7.3. W przypadku negatywnego wyniku kontroli, o której mowa w pkt 7.2., Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału Uczestnika w Konferencji.
7.4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.
7.5. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
7.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
7.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

7.8. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku jego osoby na zdjęciach i filmach wykonywanych przez organizatorów podczas Konferencji oraz na ich publikację na stronie internetowej organizatorów oraz w innych publikacjach organizatorów (Facebook, Instagram i inne social media).


7.9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
7.10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Konferencji.
7.11. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Konferencji. Przy czym w odniesieniu do usług będących w toku, zastosowanie ma wersja regulaminu obowiązująca w chwili składania rezerwacji przez Uczestnika.
7.12. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

Udostępnij wpis

Smakowało? Nie smakowało? Wyszło? Nie wyszło? A może chcesz napisać na inny temat? Podziel się słowem komentarza i zdjeciem.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz
Newsletter obrazek